Bestyrelsen

Der er med affekt pr. oktober mdr. 2016 valgt en fælles bestyrelse for Dagtilbud Trekløveret. Valgene er foretaget på den måde, at hver hus har haft mulighed for, at vælge 2 repræsentanter blandt forældre grupperne. Målet for den fælles bestyrelse handler først og fremmest om, at have hele dagtilbuddet i centrum, nemlig at arbejde med de ting som er det fælles og har interesse i dette. Så sær interesser og praktiske løsninger for et enkelt hus hører ikke til under alm. møder i denne sammenhæng - det skal klares ude lokalt.

Bestyrelsen består af forældre såvel som medarbejdere, samt to repræsentanter fra ledelsen.

Formand: Lene Busk, forældre i  Wiegaardens Naturbørnehave (lene283@hotmail.com)

Næstformand: Ditte Strange, forældre i Myretuen (strange1983@gmail.com)

Øvrige forældre er:

Medlem, Steffan Ohrt -forældre i Myretuen– steffanohrt@gmail.com.

Medlem, Louise Rostbøll -forældre i Wiegaardens Naturbørnehave – Louisehald@hotmail.com

Medarbejdere i bestyrelsen:

Pers.repr. Vibeke Bisgaard - medarbejder i Myretuen– vibis@mariagerfjord.dk

Pers.repr. Grete S. Larsen- medarbejder i Wiegaardens Naturbørnehave – grelar@live.dk

Ledelsens repr.:

Helle Nielsen, pæd.leder i Myretuen (heni2@mariagerfjord.dk)

Carsten Pedersen, dagtilbudsleder (caped@mariagerfjord.dk) - begge uden stemmeret. Helle er p.t. valgt som referent.

Man er selvfølgelig altid velkommen til, at rette henvendelse til medlemmerne, såfremt der er et eller andet der giver anledning til undren eller noget ønskes uddybet.

Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder, det sker på skift i de to huse, og dagtilbudsleder samt formanden er ansvarlige for dagsorden. Der henvises til styrelses vedtægterne udarbejdet af Mariagerfjord Kommune, som danner overordnet ramme for arbejdet i vores bestyrelse. Herudover er der en forretningsorden på vej, som også bliver et "værktøj" til brug på de mere interne linier.

Efter hvert møde udarbejdes et referat og dette vil være tilgængeligt på "Famly" for alle forældre.

Bestyrelsens overordnede principper for Dagtilbud Trekløveret.

Bestyrelsen ved Dagtilbud Trekløveret har på baggrund af ”Styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune” fastsat de overordnede principper for dagtilbuddets arbejde. Dagtilbuddet består af de to børnehuse Wiegaardens Naturbørnehave og Myretuen.

Formålet med de overordnede principper er, at sikre et fælles grundlag for tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter og den administrative drift af dagtilbuddet.

De overordnede principper giver også de to børnehuse mulighed for, at udvikle sit eget særkende med udgangspunkt i de børnegrupper henholdsvis personalegrupper, som løbende er i børnehusene.

Bestyrelsens ønske er, at dagtilbuddet vægter forskellighed og mangfoldighed mellem de to børnehuse, og at der bliver et fokus på videns udvikling og erfaringsudveksling mellem husene.

Bestyrelsen vil med de overordnede principper sikre en løbende udvikling af dagtilbuddet, hvor fokus er på, at sikre stabilitet til det fremtidige arbejde.

Information om bestyrelses arbejde:

Der er valgt en forældrebestyrelse i Dagtilbud Trekløveret, som gennem repræsentationen af begge børnehuse, skal sikre en oplevelse af helhed.

Bestyrelsen skal udøve sit virke efter styrelsesvedtægter for drift af dagtilbud i Mariagerfjord Kommune. Formand og leder udarbejder dagsorden i fællesskab. Der skal sikres åbenhed om forældrebestyrelsens arbejde, herunder offentliggørelse af dagsorden og referat. Det kan gøres på hjemmesider, på opslag i de to huse og gennem ”FAMLY”.

Skabe gode overgange fra og til dagtilbud:

Det er Pladsanvisningen som administrerer liste over kommende børn. De forskellige skift mellem hjem, dagpleje/ vuggestue og børnehave følger Mariagerfjord Kommunes politikker. Når et børnehus modtager besked om, at optage et nyt barn tages der kontakt til barnets forældre for, at invitere til besøg i børnehuset. Herunder aftales alt omkring barnets opstart med videregivelse af forskellige beskeder/overleveringer. Der sendes også en besked til den dagplejer/vuggestue, hvor barnet er i pasning for dermed at få etableret en kontakt om evt. besøg/overlevering. Der kan i øvrigt henvises til materiale, som er udarbejdet vedr. brobygning og de skift børn oplever i forskellige aldre. Det er typisk omkring tre års alderen og når barnet er på vej i skole.
”I den styrkede pædagogiske læreplan” er der et afsnit ”Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen.”

Læringsmiljøet i Dagtilbuddet:

”Den styrkede pædagogiske læreplan” blev vedtaget i maj 2018 og skal være implementeret i børnehusene i juli 2020.

Dagtilbuddet skal tilbyde børnene en stor vifte af tilbud med udgangspunkt i læreplanstemaerne:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Der er nogle minimums kriterier som skal arbejdes med, og dermed bliver ens vilkår, men tilgangen og vægtningen kan opleves en smule forskellig, hvilket vil være helt i respekt for de to huse og det pædagogiske arbejde, som er deres praksis.

Herudover bliver der et særligt fokus på, at digitale medier integreres som en naturlig del af børnenes hverdag i alle børnehusene, og dermed indarbejdes i alle processer.

Der laves sprogvurdering på alle 3-årige, i det enkelte børnehus. Samtidig vil der være særlig fokus på en fokuseret indsats overfor de drenge, hvor det skønnes nødvendigt, da der er viden om, at netop drenge er sårbare. Alle 5-årige skal også vurderes på sprog op imod skolestart, da det er et vigtigt parameter på at klare sig og dermed begå sig godt i børnehaveklasse. Sprogvurdering foregår i daginstitutionen og forældrene kan ikke fravælge denne vurdering.

Det skal sikres, at alle børn oplever et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som er med til at fremme børnenes trivsel, dannelse, sundhed, læring og udvikling. I samarbejde med forældrene giver personalet omsorg til det enkelte barn og der sikres alsidig udvikling og selvværd, hvorunder alle personaler bidrager til en god og tryg opvækst. Børns læring og udvikling skal fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogiske planlagte aktiviteter, der vil give børnene mulighed for, at fordybe sig, udforske og dermed opbygge personlige erfaringer med udgangspunkt i et børneperskektiv.

Der skal gives børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati – her skal personalet og forældre bidrage til, at udvikling af selvstændighed kan lykkes. Evnerne til at indgå i forpligtigende fællesskaber og opleve samhørighed med og integration i samfundet skal styrkes kontinuerligt.

Vi skal tilbyde børn aktiviteter, som kan foregå udendørs, og som samtidig kan fremme en bevidsthed om, at børnene lærer at passe godt på naturen. Der skal tilbydes aktiviteter, som styrker barnets motoriske udvikling. Der skal vægtes aktiviteter, hvor kreative sider udfordres gennem maling, tegning, musik/teater, etc.

Fokus på det brede sundheds begreb som kost, motion og søvn samt hygiejne, og ikke mindst positive relationer, er vigtige forudsætninger for, at det enkelte barn kan opleve trivsel. Mariagerfjord Kommune tilbyder sundhedstjek i børnehusene af de 3½-4 årige børn.

Samarbejde mellem forældregruppen og dagtilbuddet:

Der kan vælges et aktivitetsudvalg i hvert af de to børnehuse, som kan tilrettelægge et samarbejde om forskellige aktiviteter. I det enkelte børnehus afholdes samtaler med forældrene om det enkelte barns trivsel og udvikling. Der tilbydes samtale kort efter barnets opstart i børnehuset og igen i forbindelse med indskrivning til skole. Herudover vil der altid være mulighed for løbende samtaler, hvis der opstår et behov.

Dagtilbuddet tilrettelægger forældremøde med bestyrelsesvalg og evt. foredrag/oplæg for hele forældregruppen.

Vi skal løbende sikre den nødvendige information gennem forskellige dialogtyper; opslag på ”FAMLY” og lign. om arbejdet i børnehusene med læreplans arbejdet for dermed at sikre, at forældrene kan følge op på dette. Den daglige dialog prioriteres naturligvis meget højt fra personalets side.

Anvendelse af budgetramme:

Mariagerfjord Kommune har uddelegeret beføjelser vedr. de overordnede principper for anvendelse af budget rammen for de børnerelaterede konti. Ledelsen i dagtilbuddet forestår den daglige anvendelse, mens større anskaffelser/investeringer drøftes i bestyrelsen. Bestyrelsen skal løbende sikre en positiv budgetoverførsel mellem budgetår, således det kan sikre en så stabil drift som muligt, også i perioder med nedadgående børnetal, eller ved besparelser.

Etablering af frokostmåltid i dagtilbuddet:

Bestyrelsen skal hvert andet år(i lige årstal) tage stilling til, om der skal indføres en forældrebetalt frostordning i børnehusene. Mariagerfjord Kommune beskriver disse vilkår og udsender et materiale om dette.

Ansættelse af leder og personale:

I forhold til styrelsesvedtægten er bestyrelsen medvirkende ved ansættelse af leder såvel som pæd.ledere i dagtilbuddet.

Dagtilbudsleder har ansættelseskompetence, og det vil ske i samarbejde med pæd.ledere ved ansættelse af fast personale. Repræsentanter fra det børnehus, som har en ledig stilling kan deltage i udvælgelse af kandidater, og vil oftest deltage i selve samtalen.

Interne stillingsrokader, og ikke fastansat personale, forestås af dagtilbudsleder i samarbejde med det enkelte børnehus.

Åbningstider og fælles feriepasning:

Bestyrelsen kan drøfte åbningstider indenfor den ramme på 51,15 time pr. uge, som er besluttet i Mariagerfjord Kommune. Kan derfor betyde, at ikke alle huse er ens på åbne- og lukke tider. Der drøftes fælles feriepasning/dækning med udgangspunkt i retningslinjer udarbejdet kommunalt. Under tilrettelæggelsen tages størst mulig hensyn til det enkelte barn. Bestyrelsen i Trekløveret har besluttet, at de to huse må afholde en pædagogisk dag om året på en hverdag. Her opfordres til pasning af eget barn dog med mulighed for pasning i et af husene, for de forældre der ikke selv kan finde pasning her er nødpasning.